Ana Sayfa                        Sait Selçuk ATICI Kimdir?                     Soru-Cevap                                    İletişim                                    Site Haritası

Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları

Baş - Boyun Cerrahi Uzmanı ve

Fizyoloji Bilim Uzmanı (PhD)

 :: Baş Dönmesi
 :: Allerjik Rinit
  Bunları Biliyor musunuz? : Kulak Enfeksiyonları(Otitler) |  Kulak Çınlaması (Tinnitus) |  Kulak Kireçlenmesi (Otoskleroz) |  Kulak Kaşıntıları |  Biyonik Kulak (Koklear İmplant) |  Cep Telefonlarının Kulağa Etkileri |  Gebelerde İşitme Sorunları |  Burun Tıkanıklığı (Ergilik=Deviasyon) |  Sinüzit Sebepleri, Tedavisi ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) |  Balon ile Sinüzit Cerrahisi (Balon Sinoplasti) |  Burun Kanaması (Epistaksis) |  Gebelerde Burun Sorunları |  Yaşlılarda Burun Sorunları |  Nezle, Grip, Soğuk Algınlığı ve Grip Aşıları |  Burun ve Sinüs Tümörleri |  Burunda Yabancı Cisim |  Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları |  Horlama ve Uykuda Nefes Durması |  Öksürük ve Tedavisi |  Kekemelik ve Tedavisi |  Reflü (Ağıza Safra Gelmesi) |  Ağız Kokusu (Halitozis) |  Ağız İçi Yaralar (AFT) ve Tedavisi |  Gırtlak - Boğaz Kanserleri ve Sigara Bağlantısı |  Yemek Yerken Çeneden Ses Gelmesi |  Yüz Felçleri |  Guatr (Tiroid Bezi) Hastalıkları ve Tedavisi | 
Kulak Hastalıkları Burun Hastalıkları Boğaz Hastalıkları Çene ve Yüz Hastalıkları KBB'de İlaç Kullanımı
Kulak Hastalıkları / Kulak Anatomi - Fizyolojisi

       Kulak,

 

       Aurikula ve dış kulak yolunu içeren DIŞ KULAK, kulak zarı, kemikçikleri, mastoid hücreleri ve Östakiborusunu içeren ORTA KULAK ve vestibüler sistemi (semisürküler kanallar, utrikül ve sakkül), kokleayı ve internal akustik kanalı içeren İÇ KULAK bölümlerinden oluşmaktadır.

       A- DIŞ KULAK

 

       I- Aurikula (Pinna – Kulak Kepçesi)

 

       Başın her iki yanında bulunan aurikula, düzensiz girinti ve çıkıntılardan oluşmuştur. Dış ve iç olmak üzere iki yüzü vardır. İç yüzü konkavdır. En derin yeri konka aurikula ismini alan çukur bir bölgedir. Konka aurikula; derine doğru, dış kulak yolu (DKY) ile devam etmektedir. Aurikulayı çepeçevre saran çıkıntıya heliks adıverilmektedir. Bunun önünde bulunan ikinci bir kabarıklık vardır ve antiheliks adını alır. DKY’nunön kısmında bulunan çıkıntı tragus bunun hemenaltındaki ikinci bir çıkıntı antitragus olarakadlandırılır. Aurikulanın altında lobül kısmı bulunmaktadır.

 

       II- Dış Kulak Yolu (DKY)

 

       Kavum konka kısmından, kulak zarına kadar olan bölümdür. Yaklaşık 25-30 mm uzunluğundadır. Kıkırdak ve kemik olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Kıkırdak parça dışta, kemik parça ise içte bulunur. Erişkindeki kemik bölüm daha uzundur. Çocuklarda ise timpan kemik gelişimini henüz tamamlamadığı için kıkırdak bölüm daha uzundur. Bu nedenle orta kulak enfeksiyonları kolaylıkla DKY arka duvarı ve mastoid kemiğe geçebilir.

 

       B- ORTA KULAK

      

       Orta kulak, kulak zarı ile iç kulak arasında yerleşmiş bir boşluktur. Ses dalgalarının iç kulağa iletilmesinde görev almaktadır. Tamamıyle kapalı bir boşluk değildir. Östaki borusu aracılığı ile dış ortamla ve aditus ad antrum ile mastoid hücrelerle bağlantılıdır. Orta kulak düzensiz bir dikdörtgen prizma şeklindedir. Ön kısmı daha dardır. En önde Östaki borusu ağzı ile en arkada antrum parçası arasındaki mesafe 13 mm civarındadır.  

  

       C- İÇ KULAK

 

      İç kulak ya da labirent, temporal kemik içinde yerleşmiştir ve fonksiyonel olarak farklı iki alıcı mekanizmaya ayrılmıştır.

 

       * Vestibül ve semisirküler kanallar (periferik vestibüler organ)

       * Koklea  (periferik işitme organı)

       * Ayrıca labirent morfolojik olarak kemik ve membranöz kısımlara ayrılır. Birincisi labirentin kapsülünden gelişir. Bu kapsül periostal ve enkondral kemikleşme sonucu oluşur.

       * Yuvarlak ve oval pencereler labirentin orta kulağa açıldıkları  kemik ve membranöz kapılardır ve sırasıyla stapes tabanı ve yuvarlak pencere membranı ile örtülüdürler.

 

 

       FİZYOLOJİ

 

       İşitmenin olabilmesi için, öncelikle sesin olması gerekir, sesin oluşabilmesi için de enerji kaynağı olmalıdır (akustik enerji). Sesin iletilebilmesi için elastik titreşen bir ortam bulunması gerekir (su, hava). Havada 1 cm3de 62 milyar partikül vardır. Bunlar normalde stabil halde bulunurlar. Ses dalgaları hava partiküllerinin stabilitesini bozar ve bunların titreşimi ile ses dalgaları iletirler. Ses iç kulağa iki tür iletim şekli ile ulaşır.

       - Hava yolu ile iletim

       - Kemik yolu ile iletim

       Hava yolunda ses; DKY, kulak zarı, kemikçikler, oval pencere aracılığı ile iç kulağa ulaşır. Kemik yolunda ise kafatasını oluşturan kemiklerin titreşimi ile sesin iletimi söz konusudur. Kafatası optimum 1024 Hz frekansta titreşir. Bu frekans; iç kulağın sensörinöral hücrelerinin en fazla hassas olduğu spektrumun içindedir.

 

       Orta Kulağın Rolü

 

       Orta kulağın fizyolojik olarak iki ana görevi vardır;

       I- Ses titreşimlerinin iç kulağa iletilmesi

       II- Şiddetli ses titreşimlerinden iç kulağın korunması

 

       Sesin persepsiyonu (alınması) ve işitmenin algılanması birkaç fazda gelişir.

       1- Atmosferde oluşan ses dalgalarının korti organına kadar iletilmesi akustik enerji ile sağlanan mekanik bir olaydır.

       2- Korti organına ulaşan akustik enerji, nöroepitelial hücrelerde elektrik potansiyelleri şekline dönüşür.

       3- Sinir lifleri bu elektrik potansiyellerini daha yukarı merkezlere iletirler.

       4- Koklear çekirdeklerden, temporal lobdaki işitme merkezine gelen uyarılar birleştirilir ve analiz edilir.

 

       Orta kulak burada birinci fazda görev almaktadır. Kendisine gelen titreşimlerini içi kulağa, yani perilenfe aktarmaktadır. Bu durumda atmosferden (gaz ortamdan), perilenfe (sıvı ortama) ses dalgalarının iletimi söz konusudur. Ses dalgaları akustik rezistansı ses dalgalarının yayılmasına karşın direnç ve düşük olan atmosferden (r=42), akustik rezistansı çok yüksek olan (r=160.000) perilenfe geçinceye kadar enerji kaybına uğramaktadır. Bu kayıp işitme birimi olan dB üzerinde ifade edildiğinde 30 dB dolayında olmaktadır. Ancak orta kulak ve kemikçikler, akustik enerjinin gaz ortamdan sıvı ortama geçerken uğradığı bu kaybı telafi etmektedir. Kemikçikler, ses iletimi sırasında manivela gibi hareket ederler ve sesi 1.3 kat yükseltirler. Orta kulağın asıl sesi yükseltici etkisi, kulak zarı ile stapes arasındaki yüzey farkından doğmaktadır. Kulak zarının alanı 64 mm2’dir, titreşen kısmın alanı ise 55 mm2’dir. Stapes tabanı alanı 3.2-3.5 mm2’dir. Aralarındaki oran 55:3.2=17’dir. Yani akustik enerji, kulak zarından oval penceye iletilirken, yüzey farkından dolayı 17 kat yükselerek geçer. Kemikçiklerin manivela etkisi de hesaba katıldığında 22 katlık bir kazanç elde edilir.

 

       Pencerelerin Rolü

 

       I) Dephasage: Kulak zarı titreştiği zaman, ses titreşimleri pencerelere iki şekilde ulaşır; kemikçikler yolu ile oval pencereye ve hava yolu ile yuvarlak pencereye varır. Bu şekilde; yuvarlak ve oval pencerelere ulaşan ses dalgaları arasında iletişim hızının farklı olmasından dolayı faz farkı ortaya çıkar. Buna dephasage adı verilir. Ses dalgaları, farklı fazlarda iletildiği zaman, koklear potansiyellerin optimum seviyede olduğu tespit edilmiştir. Halbuki, pencerelere aynı fazda ulaşan ses dalgaları, koklear potansiyellerinin minimum olmasına neden olmaktadır. Zira aynı fazlarda gönderilen ses dalgaları perilenfte ayın yönde hareket ederler ve birbirleri ile karşılaşarak, etkilerini yok ederler.

 

       II) Yuvarlak pencere: Ses titreşimlerinin baziller membrana ulaşabilmesi için, perilenfin hareket etmesi gereklidir. Ancak stapes tabanı, titreşimi iletmek üzere perilenfe doğru hareket ettiği zaman, perilenfin harekete geçebilmesi için ikinci bir pencereye gerek vardır. Yuvarlak pencere membranı, stapes hareketi sırasında orta kulağa doğru bombeleşerek, perilenfe hareket imkanı sağlar. Yuvarlak pencere membranı olmasa idi, otik kapsülde; yani esnek olmayan bir ortamda sıvılar sıkıştırılamayacağı için perilenf hareketi olmayacaktı.

 

       Östaki Borusu Fonksiyonları

 

       Östaki borusunun bilinen üç fonksiyonu vardır;

 

       Havalandırma: Orta kulak boşluğunun atmosferik basınçla dengelenmesini sağlar.

 

       Drenaj: Orta kulakta üretilen normal veya patolojik sıvıların nazofarinkse boşaltılmasını sağlar.

 

       Koruma: Orta kulağın, nazofaringeal basınçtan ve patolojik akıntılardan korunmasını sağlar. Östaki borusu normalde kapalıdır. Yutkunma ve esneme sırasında m.tensor ve levator veli palatini kaslarının hareketi ile kısa bir süre açılır, kulak zarının ideal titreşimini sağlayabilmesi normal gerginlikte olmasına yani her iki tarafında hava basıncının dengede olmasına bağlıdır. Östaki borusunun drenaj görevi de çok önemlidir. Orta kulak boşluğunda birikebilen normal veya patolojik, transuda, eksuda vs. gibi sıvıların ve yabancı cisimlerin boşaltılması, Östaki borusunu kaplayan titrek tüyü kübik epitelin silier aktivitesi ile sağlanır.

YASAL UYARI:   Bu sitenin içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden site/site sahibi sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler hergün güncelleştirilmediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktora danışılarak kontrol edilmelidir.

© 2008 www.saitselcukatici.com.tr ENTRIUM Kulak Burun Boğaz Teşhis Tedavi Tüm hakları saklıdır